FEYZİ AKKAYA TEMEL EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ

Madde 1 : VAKFIN ÜNVANI: (Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı)’dır.

(Temel Vakfı’nın devamıdır.)

Madde 2 : AÇIKLAMALAR:

Aşağıdaki maddelerde

Vakıf:Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı’nı
Akkaya:Ahmet Feyzi Akkaya’yı
Şirketler:Sezai Türkeş-Feyzi Akkaya Holding A.Ş.,Sezai Türkeş-Feyzi Akkaya İnşaat A.Ş.,Temel
İnşaat A.Ş.,Temel Taş Ve Madencilik A.Ş.,Temel Kazıkları İnşaatı A.Ş. 

Başkaca şirketler kasdın dışındadır.

Vakıf memlekete hizmet gayesi ile kurulmuş olduğundan,ücretlerin ve ödeneklerin mütevazı tutulmasını arzu ediyorum.

Vakıf müdürleri ve personelinin ücretlerini Yönetim Kurulu tesbit eder.

13.Maddede tadad edilen oranları değiştirmeye ve yeniden tayin etmeye Mütevelli Heyeti yetkili kılınmıştır. 

Madde 3 : VAKFIN HUKUKİ DURUMU:

Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı bu vakıf senedinde teşkil tarzı gösterilen uzuvları ile yönetilen muhtar,tüzel kişiliği haiz bir kurumdur.903 Sayılı kanun gereğince teftiş makamının denetimine tabidir.

Vakıf gayesinin tahakkuku için faaliyette bulunurken,her türlü akit,hukuki muamele ve tasarruflarda bulunabilir,borç alıp verebilir,gayrımenkul alır,kullanır,tadil ve yeniden inşa eder,ettirir,kiraya verir,kiralar,satar,ipotek verip alabilirve aldığı ipotekleri fesh edebilir,menkul,menkul kıymet,hisse ve  şahsi ayni hakları iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir,yardım yapar ve bağış ve yardım kabul edebilir.Gayesinin tahakkuku için diğer kurum ve müasseselerle işbirliği yapabilir.Ancak Vakıf hiçbir şekilde siyaset ile ilgilenmez ve siyasi maksatlara alet edilemez.

Madde 4 : VAKFIN GAYESİ:

Türkiye sınırları dahilinde teknik eleman yetiştiren sanat okul ve enstitülere dönük olmak üzere;maddi durumları yeterince müsait olmayan gençlere burs tahsisi yolu ile arzuladıkları teknik tahsil yapma imkanı vermek,her derecedeki okullara eğitim araçları temin etmek,teknik tahsile başlayan ve devam edenler için yurtlar kurup işletmek,geri kalmış bölgelere eğitimin götürülmesinde maddi katkıda bulunarak,yurdumuzun teknik eğitim seferberliğine iştirak etmek ve desteklemektir.

Ayrıca,Vakfın gayesi,Türki Devletler olarak tanımlanan Azarbeycan,Türkmenistan,Kırgızistan,
Kazakistan,Özbekistan,Türkistan ve Kırım’dan gelen ve Türkiye’de okuyan ve maddi durumları yeterince müsait olmayan öğrencilere Devletin yardımının yanısıra ve ilave olarak,Vakfın T.C. öğrencilerine verdiği yıllık toplam burs meblağının %10’unu geçmemek kaydı ile burs tahsisi yoluyla arzuladıkları eğitimi görmelerine destek olmaktır.

Vakıf kurulacak eğitim tesislerinde en az %10 kapasitenin yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere,sağlık tesislerinde ise,hizmetlerin ve yatak kapasitelerinin en az %10’unu maddi imkanı olmayan hastalara tahsisi eder.

Madde 5 :VAKFIN YÖNETİM MERKEZİ:

Vakfın yönetim merkezi İstanbul’dur.Türkiye dahilinde şube ve bürolar açabilir.Bu şube ve bü roların faaliyetini ve yetki derecelerini,açılış kararlarında Yönetim Kurulu belirtir.

Merkezin ikametgah adresi:Sezai Tüekeş-Feyzi Akkaya Holding A.Ş.’nin adresidir.

Şimdilik:Acıbadem,Sarayardı Sokak No:2  Kadıköy-İstanbul’dur.

Makul sebeplere dayanmak üzere idare merkezi,Holding Merkezi dışında idare merkezi açmak selahiyetini taşır.

Made 6 : VAKFA TAHSİS EDİLEN MAMELEK

a-Sezai Türkeş-Feyzi Akkaya Holding A.Ş.’nden Akkaya’nın sahibi bulunduğu (D) serisi,tamamı ödenmiş 20.000.000.-TL (Yirmi milyon) nominal değerdeki,beheri 10.000.-TL’lik 2.000 adet nama yazılı hisse senedi.

Vakıf bu senetleri rehnedemez,satamaz ve başkalarına devredemez.(Bak.Madde 20 istisnası)

b-Sınai Ve Mali Teşebbüsler A.Ş.’ine ait 1.720.000.-TL nominal değerdeki hamiline muharrer hisse senetleri.

c-İstanbul,Karaköy-Kardeşim Sokak No:52’deki iş hanının Akkaya’nın sahibi bulunduğu %50 hissenin tamamının mülkiyeti.İstanbul  İli,Beyoğlu İlçesi,Yeni Cami Mahallesi,Kardeşim Sokak’ta kain.Tapu kaydı:173 pafta,1129 ada ve 20 parselde kayıtlı.

d-İstanbul,Karaköy-Kardeşim Sokak No:…’daki  ardiyede Akkaya’nın sahip olduğu %50 hissenin tamamının mülkiyeti.Tapu Kaydı:İstanbul İli,Beyoğlu İlçesi,Yeni Cami Mahallesi,Kardeşim Sokak’ta kain.173 pafta,1129 ada ve 21 parselde kayıtlı.

Yukarıda beyan olunan hisse senetlerinin safi net gelirleri işbu senette beyan olunan maksatlara tahsis ve sarfolunacaktır.

Madde 7 :BAĞIŞLAR:

Vakıf,gayesine uygun,faaliyetleri içinde yer alan konularda şartlı ve şartsız bağışları kabul edebilir.Yönetim Kurulu’nun bağışların kabul ve reddi husuusndaki kararları kesindir.Kabul edilen bağışlar tümü ile şartlarına ve herhangi bir şart ihtiva etmiyor ise,Vakıf gayesine uygun yerlerde kullanılır.Bağışlardan hiçbir şekilde Akkaya Özel Fonu’na hisse tefrik edilemez.Ancak BağışlardanVakfın idare ve teftişine ait giderler oran nisbetinde düşülür.Bağışlayanın şartı içinde yer alan ünitenin tahakkukunu mümkün kılacak büyük teberrularda o üniteye,bağışlayanın adı Yönetim Kurulu  kararı ile verilebilir.

Madde 8 :VAKFIN YEDEK AKÇELERİ:

Vakfin faaliyetlerinde sürekliliği,taahhütlerinin aksamadan yerine getirilmesini temin ve artan ihtiyaçlara cevap verebilmek için,net yıllık normal gelirlerin azami %5’ini Yönetim Kurulu yedek akçe olarak ayırır.Bu şekilde ayırdığı yedek akçelerle kendisine gelir getirecek gayrımenkul,hisse senedi,hisse alımı ve sair konularda yatırımlara girebilir.

Yönetim Kurulu Vakıf yedek akçelerini şirket hisselerine ve hisse senetlerine yatırmaya karar verdiği takdirde,tercihan Sezai Türkeş-Feyzi  Akkaya Holding A.Ş. grubunda yer alan veya alcak olan şirketlerin hisselerini satın alabilirler.Karar selahiyeti Yönetim Kurulu’na aittir.

Madde 9 :KARŞILIKLAR:

Yönetim Kurulu bilhassa burs tahsislerinden doğan sonraki dönemlere geçen taahhütlerinin karşılanması için şartlı yapılan bağışlar dışında kalan tüm gelirlerinin netinin %15’ine kadar bir miktarı sarfetmeyip,müteakip dönemlere aktarabilir.Cari gelirlerle bu tip karşılıkları bankalarda nakden saklıyabileceği gibi,Vakfa ek gelir temin etmesi bakımından faizi ile birlikte her paraya çavrilmesi imkanı bulunan devlet ve diğer yüksek faizli tahvilata yatırarak muhafaza edebilir.Yönetim Kurulu ayırdığı bu karşılığı Akkaya Özel Fonu dışındaki diğer harcama kalemlerinden oran nisbetinde indirecektir.

Vakfın kurulduğu tarihten sonraki on dönem içinde yeni yatırım ve bağışlar ile Vakıf düzenli bir gelir temin devresine girinceye kadar,Yönetim Kurulu burs taahhütlerinin aksamaması için müteakip bir yıllık dönemin burs tutarınca bir karşılığı yukarıdaki yüzde sınırı ile bağlı kalmaksızın,cari yıl gelirlerinden ayırabilir.Bu ayırımları müteakip dönemde sarf eder.

Madde 10 :VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK:

Vakfedilen,bağış sureti ile verilen veya yedek akçelere ayrılan fonlarla temin edilen yatırım kalemlerinde yer alan iktisadi değerler,kıymetlerini ve rantabilitelerini büyük ölçüde ve devamlı kaybetme durumuna düşer veya Vakıf yatırımlarını daha verimli alanlara kaydırmak için randımanı en düşük malların satılmasına Yönetim Kurulu karar verirse,bu husus teftiş makamına bildirilir ve yetkili asliye mahkemesinden müsbet karar alındıktan sonra uygulamaya girişilir.

Madde 11 :VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİSİ:

Vakif Yönetim Kurulu,yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerinin %20’sini idame masrafları ile ihtiyatlara ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara,kalan %80’ini ise,Vakıf amaçlarına sarf ve tahsis eder.Ancak bu gelirlerinin tamamı veya bir kısmını yıllık bütçede yer almış,teşvik belgesi alınmış veya Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın onay ve oluruna sunulmuş ve de bu Bakanlıkça kabul edilmiş projelerin gerçekleştirilebilmesi için belli bir fonda tutabilir.

Madde 12 :VAKFIN YARDIM FONU:

Vakfın yardım fonu,Vakfın yıl içinde elde ettiği gelirlerinin %80’ini teşkil etmektedir.Bu fon eğitim burslarına,eğitim araç-gereçleri ve tesislerine,Yönetim Kurulu emrindeki yardım ödeneğine sarf olununacaktır.

Bu fasıldan senesi içinde kullanılmayan paralar gelecek yılın bu faslına aktarılır.

Yönetim Kurulu bu yardımlarda bu senette beyan edilen şartlara uygun seçimler yapmakta selahiyet taşımaktadır.Ancak bu seçimi yaparken,memleketin geri kalmış bölgelerine bir rüçhan payını gözönünde tutmalıdır.

a-Eğitim Bursları:

 T.C.uyruklu,kendisinin veya ailesinin varlığı müsait olmayan,bu tip tahsil yapmak isteyen veya yapan kabiliyetli öğrencilere verilir.Burslar tahsil boyunca devam eder.Öğrencinin başarılı olması,faaliyetini öğrenim dışına kaydırmaması,siyasete karışmaması esas şartlardandır.

Tahsil devresinde maddi varlığı düzelenlerin bursu kesilir.

Başka bir kurumdan burs veya kredi alanlara burs verilmez.

Burslar esas itibatiyle karşılıksızdır.Ancak hayata atılmış olanlar ,bila faiz ödemeye teşvik edilir.

Yönetim Kururlu bu benddeki esaslara uygun olarak,tasis şartlarını gösteren bir yönetmelik hazırlar ve bu yönetmeliğe uygun olarak burs dağılımını tanzim eder.

Bursların tahsis edileceği müesseselerle,herbirine tahsis edilecek burs adedinin tayininde takdir,Yönetim kurulu’na aittir.

b-Eğitim Araçları Ve Tesisler Yardımı:

Yardımlar fonunun bu maksada ayrılmış kısmı ile,bu tip tahsil yaptıran okul,enstitü ve müesseselerin eğitim ihtiyacı olan araç,gereç ve demirbaşları temin veya teminine iştirak edilir.

Aynı gayeye uygun olarak,kitaplık,okul,atölyeler inşa edilir veya inşasına iştirak edilir veya inşa edilmekte olanlara paraca yardım edilir.Bu mevzuuda Yönetim Kurulu,kamu müesseseleri ve diğer
kurumlarla temaslar yapacaktır.

c-Yönetim Kurulu Emrindeki Yardım Ödeneği:

Bu ödeneğin sarf mahallini Yönetim Kurulu tayin eder.Ancak sarf mahalli işbu senette beyan edilen maksatlara ve 903 sayılı kanunun 4.maddesinde belirtilen genel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan hizmetlere dönük olacaktır.

Burslu öğrencilerden başarılı olanların ciddi netice verecek hastalıklarının tedavi giderleri,başka bir kurum tarafından karşılanmadığı takdirde bu fasıldan karşılanabilir.

d-Harp Halinde Vakfın Tutumu:

Türkiye’nin harbe girmesi halinde,taahhüt edilmiş burslar hariç,a,b,c, faslı ödenekleri asgariye indirilir,mümkünse durdurulur,hesap dönemi bütçelerinde yedek akçe de kesilmez.Artan bütün paralar,Vakfın kuruluş gayesi gözetilmeksizin tamamen harbe dönük faaliyetlerde bulunan Kızılay gibi müesseseler emrine verilir.Harp halinin bitimi ile Vakıf tekrar gayesine yönelir,bunun zamanını Yönetim Kurulu tayin eder.

Madde 13 :AKKAYA AİLE FONU:

Madde 11 ‘de bu fona ayrılan gelir,bizzat Akkaya ile ailesine gelir tahsisi etmek ve şirketlerde belli süre çalışıp,emekliye ayrılmış personele nakdi yardım ve nafaka temin etmek için kurulmuştur.

Vakfın tescilinden sonra 1981 senesi sonuna kadar bu fona ayrılan paralar dağıtılmaz,gelir sağlayacak yerlere yatırılır.Bu yatırımların neması ve (veya) satışı suretiyle elde edilecek karlar bu fona ilave edilir.

1982 döneminde tahsis ve yardımlar için dağıtım başlar.

a-Akkaya’ya hayatı müddetince talebi halinde ve talep attiği miktarca,fakat senede 120.000.-lirayı geçmemek üzere şahsi ihtiyaçlarına karşılık gelir tahsis edilir.

b-Akkaya’nın kardeşlerine,kardeşlerinin çocukları ve torunlarına yıllık safi gelirleri (vergiler çıktıktan sonra) 120.000.-TL’nin altında kalanlara işbu fonun durumu müsait oldukça,yıllık gelirlerini 120.000.-TL’ye tamamlamak üzere şahsi ihtiyaçları için gelir tahsis edilir.

Gelir tahsis edileceklerin reşit olması ve Türkiye sınırları dahilinde ikamet etmesi esastır.

Ana ve babasını kaybedenler ile,bunlardan birinin vefatı ile varidatı 120.000.-TL’nın altına düşenlerde yaş haddi aranmaz.

Kız olanlar evlenmişlerse,teşkil ettikleri ailenin geliri nazarı dikkate alınır.

Yukarıda beyan edilen kardeş çocuklarına (manevi evlat) dahildir.

Torunlardan sonra torun çocuklarına bu esaslar dahilinde yardım mevzubahis değildir.Ancak bu fondan istifade etsin etmesin torun çocuklarından lise üstü her dereceden tahsil yapanlar için talep halinde ve tahsil müddetince fonun durumu müsait oldukça,senede 60.000.-TL tahsis olunur.Bu para aynı şartı haiz olanlar arasında taksim edilir.

Fon müsait değilse,Yönetim Kurulu dağıtım şeklini tesbitte tam selahiyet taşır.Artan paranın tümü bu maddenin müteakip  ( c ) faslına aktarılır.

c-Şirketler daimi personelinden,askerlik hariç bilafasıla 15 seneden az olmamak üzere çalışanlardan emekli olanlara,fon müsait oldukça aşağıdaki esaslar dahilinde yardım yapacaktır.

Şirketler Vakıf Yönetim Kurulu talebiyle,her dönemde,emekli personeli arasından yardım yapılmasını uygun gördükleri namzetleri,çalışma senesi,yaşı ve emeklilik ödeneğini gösterir listelerini Vakıf Yönetim Kurulu’na verirler.

Namzetler arasından,yardım yapılacak personelin seçimi ve yardım miktarının ve ödeme tarihinin selahiyeti Yönetim kurulu’na aittir.

Yönetim Kurulu bu hususta bir yönetmelik hazırlayacak ve dağıtımın başladığı tarihten itibaren üç sene içinde yönetmeliğin revizyonunu yapacaktır.Zamanla görülecek aksaklıklar karşısında yapılması gerekli değişiklikler için Yönetim Kurulu daima selahiyetlidir.

Yönetmeliğin tanziminde,seçim ve ödemede puan olarak,(hizmet senelerinin fazlalığı x emekli ödeneğinin ve diğer gelirlerinin azlığı x yaşlılığı) esas alınacaktır.

Fasılasız 10 sene çalışanlardan,iş kazası sonucu çalışamayacak olanlarla,fasılasız 10 sene çalışanlardan,şirketle ilişkisi devam ederken,iş kazası sonucu çalışamıyacak olanlarla,ömrü tamam olanlara (yaşlı) muamelesi yapılacak,ölenlerin yardımı,evleninceye kadar karısına,karısı yoksa tahsil sonuna kadar çocuklarına ödenecektir.

Tavan ve taban ödeme miktarının tayini şekli ve buna bağlı olarak yardım alacakların adedinin tesbiti yönetmelikte tesbit edilmiş olacaktır.(Bu hususlarda Yönetim Kurulu belli sınırlar içinde kalmak üzere,bir adaletsizliği önlemek gayesine dönük olarak,kendisine bir insiyatif payı bırakabilir.)

Bu fasıldan yapılan yardımlar her dönem belli bir tahsisin taahhüdü mahiyetini taşımazlar.

Madde 2’de belirtilen şirketlerden tesfiyaya tabi olanlar için,tasfiye tarihinde yardım alanlara,tasfiyeden sonra,yukarıdaki şartlarla yardım devam eder.

Bu fasıldan artan paralar,gelecek dönemin bu fonunda kısmen veya tamamen Vakıf gelirlerine ilave edilir.Karar yetkisi ( fonun gayesini gözönünde tutacak olan) Yönetim kurulu’na aittir.

Bu madde kapsamınca yardım yapılacak kimse kalmadığı zaman,bu faslın tüm parası Vakıf gelirlerine katılır.( Bu madde yürürlükten kalkar.)

Madde 14 :VAKIF ORGANLARI VE YÖNETİMİ:

Vakıf Organları:

Vakıf Organları,Mütevelli Heyeti,Yönetim Kurulu ve Denetçılerdir.

Yönetim Kurulu dilerse,kendisine karşı sorumlu bir yürütme kurulu ve Vakıf Müdürü seçerek,genel kurullar çerçevesinde düzenlenecek bir yönetmelik ile bunların yetki ve görev alanlarını belirliyebilir.

Yönetim Kurulu,sürekli ya da geçici çalışacak komisyonlar da oluşturabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN OLUŞUMU:

Vakıf Mütevelli Heyeti şu kişilerden oluşur:

  1. Ahmet Feyzi Akkaya
  2. Mehmet Sezai Türkeş
  3. Tomris Taşkent
  4. Ali Süha Akkaya
  5. Eser tümen

Ayrıca,Mütevelli Heyetince Vakfa Onursal Üyeler seçilebilir.(Onursal Üyeler,Mütevelli Heyet Toplantılarına katılır,ancak oy kullanamaz.)

Mütevelli Heyet Üye’leri,kendilerinden sonra Mütevelli Heyetine seçtikleri 3 şahsın adını ve soyadını kapalı bir zarfla,Yönetim Kurulu Başkanlığı’na tevdi ederler.Boşalan Mütevelli Heyet Üye’liğine seçim,bu zarftan çıkan 3 isimden birinin Mütevelli Heyet’te onaylanması ile olur.En çok oy alan isim Mütevelli Heyet Üye’liğine çağrılır.

Zarfın isim yazılmadan verilmesi veya hiç verilmemesi ya da ismi verilenlerin hayatta olmaması veya sağlık mazeretlerinin bulunması veya görev tevdi edilecek kişinin görevi kabul etmemesi halinde diğer Mütevelli Heyet Üye’erinin göstereceği adayların oylanması sureti ile boşalan Mütevelli Heyet Üye’liği ikmal edilir.

Mütevelli Heyet Üye’lerine her toplantı için,toplantı tarihindeki belirlenen asgari ücret tutarında,Yönetim kurulu Üye’lerine de her toplantı başına,o tarihte belirlenen asgari ücretin ½’si tutarında Hakkı Huzur ve toplantı için zorunlu giderler karşılığı olarak ödeme yapılır.

Mütevelli Heyet’in Görevleri:

Vakıf Yönetimi’nin gözetim ve denetimi Mütevelli Heyet’ince yapılır.

Aşağıda sıralanan görevler,Mütevelli Heyeti’nin kesin yetkisi içindedir.

a-Vakıf Yönetim Kurulu’nu seçmek,

b-Vakıf Denetçilerini seçmek,

c-Vakıf Senedinde gerekli değişiklikleri yapmak,

d-Bilanço,gelir-gider hesabı,Yönetim Kurulu ve denetçiler raporlarıyla,hesaplara ilişlin öteki rapor ve belgeleri incelemek ve onaylamak,

e-Yönetim Kurulu ve Denetçi’leri aklamak,

f-Bütçeyi onaylamak,

g-Vakıf defterlerini,yazışmalarını,her türlü belgelerini ve mal varlığını denetleyip incelemek,gereğinde Denetçiler dışında Özel Denetçi atayarak durumu inceletmek,

h-Olağan yönetim sorunları dışında kalan konularda yasalar çerçevesinde son kararı almak,

i-Vakıf Yönetmelik ve Tüzük’lerini onaylamak,

J-Vakıf Senedinde yer alan amaç ve ilkelerin uygulanmasını izlemek,

k-Vakfa yeni Mütevelli Heyet Üye’lerini ve Onursal Üye’leri seçmek ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne duyurmak.

Mütevelli Heyet Toplantıları ve Mütevelli Heyet Başkanı:

Mütevelli Heyet her yılın ilk iki ayı içinde çoğunlukla oıplanır ve kararları da çoğunlukla alır.

Gereken durumlarda Yönetim Kurulu da Mütevelli Heyeti’ni olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Mütevelli Heyeti,yıllık olağan toplantısının yanı sıra,Mütevelli Heyeti Başkanı,Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulu  Üyeleri’nin çoğunluğunun yazılı isteği ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Mütevelli Heyeti’nin olağanüstü toplantı çağrısı,üyelere yollanacak iadeli taahhütlü mektupla yapılır.

Mütevelli Heyeti’nin Başkanı kaydı hayat şartı ile Ahmet Feyzi Akkaya,Başkan Yardımcısı M.Sezai Türkeş’tir.

Feyzi Akkaya’dan sonra,Mütevelli Heyeti 3 yılda bir kendi üyeleri arasından Heyetin Başkanı ve Başkan Yardımcısını seçer.

Mütevelli Heyet Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı yapmış üyeler,aynı görevle yeniden seçilebilirler.

Başkan ve onun bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı,Mütevelli Heyeti’ni temsil eder.

Madde 15 :YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ:

YÖNETİİM KURULUNUN OLUŞUMU:

Vakıf yönetimi ve temsili,en az 5 ve ençok 11 üyeden oluşan bir Vakıf Yönetim Kurulunca gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu,Mütevelli Heyet Üyeleri arasından ya da dışarıdan en az üç yıl için Mütevelli Heyetince seçilir.

Mütevelli Heyeti,Yönetim Kuruluna ayrıca 3 de yedek üye seçer.Yedek Üyeler,Yönetim Kurulunda boşalacak üyeliklere,seçimde aldıkları oy sırasına göre getirilir.Üyelerin Yönetim Kuruluna defaten ve yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu’nun görevleri:

Yönetim kurulu Vakfı yönetim ve temsile yetkili organdır.Vakfın amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gereken tüm olağan işleri yapmaya yetkili ve görevlidir.Yasalar ve tüzükler ve bu Vakıf Senedinin çeşitli maddelerinde belirtilen amaç,ilke ve görevlerinin yanısıra,Yönetim Kurulu altta sıralanan işleri de uygulama görev ve yetkisindedir.

a-Vakfın durumu ve işleri hakkında gerekli bütün kararları almak,

b-Bilanço,gelir-gider hesabı,çalışma raporu,bütçe,yıllık programları hazırlayarak Mütevelli Heyeti’nin onayına sunmak,

c-Vakfı temsil etmek ve Vakıf adına imzaya yetkili olanlarla,derecelerini saptamak,

d-Aktif ve pasif dava yetkisine sahip olarak,Vakfı dava ve takiplerde temsil etmek,olağan işlemlerde sulha,ibraya,ferağata yetkili bulunmak ya da kendisini bir vekil araacılığı ile temsil ettirebilmek,

e-Vakıf işlerinde uygulanacak ilkeleri belirleyerek yönetmelikler düzenlemek,gerektiğinde bunlarda değişiklikler yapmak,

f-Vakfın yönetim örgütlenişini gerçekleştirerek,dilerse en az 3,en çok 5 kişiden oluşan ve kandisine karşı sorunmlu bir Yürütme Kurulu seçmek,müdür atamak,bunların görev ve yetkilerini saptamak,

g-Mütevelli Hayati’ne ve Genel Kurul’a süreleri içinde toplantı çağrısı yapmak,gerektiğinde bu kurulları olağanüstü olarak toplamak,

h-Belirli işler için üyelerden birisine ya da üçüncü kişilere yetki ve vekalet vermek,

i-Mütevelli Heyeti’nce kendisine yollanan ya da kendisince uygun görülen işlem ya da tasarrufları sonuçlandırmak,

k-Mütevelli Heyeti’nin onayı ile,aynı amaçlarla kurulmuş ya da benzer nitelikteki vakıflarla işbirliğinde bulunmak,tahsis koşullarını belirliyerek bunlara kaynak tahsis etmek,

l-Şartlı bağışların onay ve reddi konusunda karar almak,

m-903 Sayılı yasa ve uygulamasını gösterir Tüzüğün ilgili hükümlerine göre izin almak koşuluyla,Vakıf Mallarının değiştirilmesine ilişkin işlemleri yapmak,

n-Plasmanlar hakkında karara vararak bunları gerçekleştirmek.

Madde 16:YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE VAKFIN DENETİMİ.

Vakıf Yönetim Kurulu an az ayda bir kez toplanır.

Yönetim Kurulu’nu toplantıya Başkan ya da gerektiğinde Başkan Yardımcısı çağırır.

Toplantılarda kararlar üye tam sayısının mutlak çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu kendi içinde bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer ve gerekiyorsa öteki üyeler arasında görev bölümü yapar.

Başkan ve onun bulunmadığı zamanlarda Başkan yardımcısı Yönetim Kurulu’nu temsil eder.

Yönetim Kurulu’nun ödenek ya da ücreti:

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne bir ödenek ya da ücret verilip verilmeyeceği Mütevelli Heyeti’nce karara bağlanır.

Işbu ücret veya ödenek,yönetim ve idame,ihtiyat ve yatırımlara ayırabileceği belirtilen Vakıf gelirlerinin %5’inin %30’unu geçemez.

Denetçilerin seçimi ve görevi:

Madde 18 :HESAP DÖNEMİ:

Hesap dönemi 1 Temmuz’da başlar,30 Haziran’da sona erer.Kuruluşta başlangıç,kuruluş tarihidir.

Madde 19 :SERMAYE TEZYİDLERİNE İŞTİRAK:

Vakfin sahip olduğu veya olacağı hisse senetlerinin ait olduğu müasseseler sermaye tezyidi yaparlarsa,bu tezyide iştirak etmek veya etmemak kararı,tamamen Yönetim Kurulu yetkisindedir.

Yönetim Kurulu bu hususta yedek akçesini kullanabilir.Yetişmediği takdirde istikraz akdine girebilir.

Madde 20 :VAKFIN TASFİYESİ.

a-Vakfın tasfiyesi için yegane sebep,tahsis edilen mamelekin Vakıf gayelerini tahakkuk ettirmeyecek yetersizliğe düşmesidir.

Yönetim kurulu tasfiye kararı almadan önce,Akkaya Özel Fonu’nda mevcut kıymetlerin tamamını,Vakıf yedek açesine ekler.

Buna rağmen vakfın idamesi mümkün olmazsa,tasfiyeye gidilir.

b-Tasfiye kararı kesinleştiği ve mahkemece karar verildiği takdirde,o tarihteki Yönetim Kurulu tasfiye heyeti görevini yapar ve tasfiyeyi sona erdirir.Mahkemece bu heyetin tasfiyeyi yapması uygun görülmezse,mahkeme kararı esas olur.

Üç kişilik tasfiye heyetinin iki üyesinin şirketler personelinden seçilmesi tercih olunur.

Heyet ücretleri mahkemece takdir edilir.

c-Tasfiye aşağıdaki esaslarla yapılır:

Vakfın bütün mameleki paraya çevrilir.Bunların içindeki hisse senetlerinin satışında,ait olduğu müesseselerle temas edilir ve itibarlarını zedelemiyecek plan dahilinde hareket edilir.

Tasfiyeden elde edilecek hasılattan ilk önce Madde 12 (a) ve (b) fasıllarından yapılmış olan taahhütlerin tutarı ayrılır,(öncelik eğitim burslarının olmak üzere) tutarı ve eğer artmışsa bakiyesi,taftiş makamının tasvibiyle,Türk Eğitim Vakfı’na;Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı’nın gayesine sarfı şartıyla verilir.Vakıf o tarihte mevcut değilse,şartsız olarak Darüşşafaka’ya verilir.

d-Tasfiye neticesi bir kararla,mahkeme ve teftiş makamına tevdi edilir.Neşren ilan suretiyle ve Vakıftan faydalanan bütün müesseselere yazıyla bildirilir.

Vakfa ait vesikalar ve tasfiyeye ait belgeler,teftiş makamına tevdi olunur.

Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı Resmi Senedi buradan indirebilirsiniz